Menu

Farmarik.cz - obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád
(Dále i "VOP")
Tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky upravují poučení a informování spotřebitele před odesláním objednávky z internetové stránky e-shopu www.farmarik.cz ve smyslu § 10a zákona č. 102/2014 Z.z .:
- obchodním jménem a sídle prodávajícího, telefonem čísle prodávajícího a kontaktech spotřebitele s prodávajícím, místo, kde je možné podat reklamaci:

Prodávajícím je:
Obchodní jméno: Farmařík Czech, s. r. o.,
Adresa: Tábor 534/50D, Brno - Ponava 602 00
IČO: 098 235 31
IČDPH: CZ098 253 31

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Brně, Odd: C, Vložka: 121135
email kontakt pro objednávky, fakturace, odstoupení: email: info@farmarik.cz
Email kontakt pro reklamace, stížnosti, podněty, pozáruční servis: servis@farmarik.cz
Tel .: 0210 012 227 (telefonická linka dostupná v čase: 7:30 do 15:30)

- hlavních vlastnostech zboží nebo charakter služby - tyto informace jsou uvedeny přímo na www.farmarik.cz při konkrétním kliknutí na název zboží

- prodejní ceně výrobku, nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky - informace naleznete na www.farmarik.sk a v čl. III VOP
platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat výrobek - informace naleznete na www.farmarik.sk a v čl. III a čl. IV VOP

- poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku nebo služby podle obecného předpisu a informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací spotřebitelů - informace naleznete v čl. VII VOP

- místo pro podávání stížností a podnětů spotřebitelů: Činnost prodávajícího podléhá dozoru Slovenské obchodní inspekce, www.soi.sk Místní příslušným orgánem pro vyřizování stížností a podnětů spotřebitelů je:

Název: Česká obchodní inspekce pro Jihomoravský a Zlínsky kraj
Adresa: třída Kapitána Jaroše 1924/5, Brno 602 00

- informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 - najdete v čl. VI odst. 7 VOP

- informaci o tom, kdy spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy - čl. VI odst. 2 VOP

- informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; a uvedení odkazu na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu - najdete v čl. VII odst. 22

- informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy; a formulář pro odstoupení od smlouvy v čl. VI
1. Odesláním objednávky s povinností platby zasílá kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na dálku a zavazuje se převzít zboží a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, náklady na dopravu, dodání a poštovní v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Prodávající návrh na uzavření kupní smlouvy akceptuje odesláním e-mailu s potvrzením údajů o obsahu kupní smlouvy, a to nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky kupujícího. Dnem doručení akceptačního e-mailu prodávajícím (potvrzení objednávky) je uzavřena kupní smlouva.

3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je spotřebitelem při uzavření smlouvy na dálku.

4. Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, tj využitím nákupu prostřednictvím webového sídla, tj e-shopu www.farmarik.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty přes: info@farmarik.cz

5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
6. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na smlouvy, které byly uzavřeny jinak než využitím prostředků dálkové komunikace například na základě zvlášť sjednané kupní smlouvy.
7. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

1.Kupující si objednává zboží na www.farmarik.cz výběrem konkrétního zboží, resp. zboží (vložením do košíku) a vyplněním všech údajů objednávky, které jsou označeny jako povinné, tj kontaktních údajů, způsobu doručení a platby. Odesláním údajů prostřednictvím tlačítka objednávka s povinností platby si kupující zboží vložené v košíku závazně objednává a zavazuje se uhradit s tím spojenou kupní cenu a náklady za podmínek a v souladu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Objednávka je y informujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin ode dne přijetí objednávky, zasláním e-mailu.

1. V případě, že zboží není v době přijetí objednávky dostupný nebo není ho možné dodat z důvodu překážek na straně dodavatele prodávajícího nebo z jiných důvodů, které vznikly na straně prodávajícího, prodávající o tom kupujícího neprodleně informuje před potvrzením objednávky, jinak okamžitě jak tyto důvody vznikly. V případě, že kupní cena byla zaplacena a prodávající a kupující se nedohodnou na jiném náhradním plnění nebo jiné lhůtě dodání, je prodávající povinen vrátit kupní cenu i všechny platby, které od něj spolu s kupní cenou přijal kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

1.Prodejní cena je kupní cena za zboží, která je uvedena na www.farmarik.cz u jednotlivého zboží a zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky . Součástí uvedené kupní ceny nejsou náklady na dopravu, dodání a poštovné, které kupující hradí vedle kupní ceně.

1.Za doručení objednaného zboží v rámci České republiky prodávající účtuje ke kupní ceně tyto poplatky:

- Poštovné pro všechny zásilky v rámci ČR – 100 KČ včetně DPH
- Za dodání zboží formou dobírky k ceně poštovného účtujeme další 40 KČ včetně DPH.
- Při objednávce 5000 KČ a více se poštovné neúčtuje.

4. Doručení objednaného zboží mimo ČR je třeba zvláště dohodnout. Prodávající účtuje poštovné ve výši dle ceníku kurýrní společnosti Pošta bez hranic. Cenu dopravy oznámí prodávající na základě poptávky kupujícího na info@farmarik.cz před potvrzením objednávky. Platba za zboží je možná pouze předem.
3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu spolu s náklady na dopravu, dodání a poštovné, pokud se účtují podle předchozího odstavce, následovně:
a) platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru

b) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží), za dobírku účtujeme poplatek 40 KČ

c) online platba prostřednictvím platební brány Borgun h.f.so sídlem Ármúli 30, 108 Reykjavík

d) platba na účet prodávajícího na základě zálohové faktury - zboží bude doručováno až po připsání peněžních prostředků na náš účet

1.Prodávající zajišťuje dodání zboží při dobírce nebo dodání poštou prostřednictvím dopravce - kurýrní společnost Pošta bez hranic.

Článek IV.

Dodací podmínky

1.Předpokladem dodání zboží kupujícímu je, že zboží bylo zaplacen před jeho dodáním nebo bude zaplacen nejpozději v okamžiku dodání dobírkou, v hotovosti nebo platební kartou.

2. Termín dodání zboží je uveden u jednotlivého zboží na www.farmarik.cz. Pokud jsou lhůty dodání při více objednaných zboží rozdílné, zboží se zavazuje prodávající dodat ve lhůtě, která je ze všech uvedených lhůt nejdelší. Strany se mohou dohodnout i na dílčím plnění. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 3 týdnech ode dne objednání zboží. Pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží, má kupující právo určit dodatečnou lhůtu a jestliže prodávající nedodá zboží ani v takové lhůtě, může kupující od smlouvy odstoupit. Pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé nebo pokud před uzavřením smlouvy kupující prodávajícího výslovně informoval o tom, že dodání zboží ve stanovené lhůtě nebo v určený den je pro kupujícího zvláště důležité, a prodávající zboží v této lhůtě nedodal, nebo pokud uplyne lhůta 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a prodávající výslovně prohlásí, že zboží kupujícímu nedodá, kupující má právo odstoupit od smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty na dodání zboží. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od něho v souvislosti s objednáním zboží přijal bez zbytečného odkladu.

3. Kupující je povinen ve stanovené lhůtě dodání objednané zboží převzít. O termínu doručení zboží bude informován prostřednictvím kurýra nebo při osobním odběru prodávajícím e-mailem. Pokud kupující nepřevezme věc ve sjednané lhůtě dodání, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 25KČ za každý den prodlení kupujícího s převzetím zboží a prodávající má právo od smlouvy odstoupit, nárok na náhradu škody prodávajícího vůči kupujícímu za vynaložené náklady na dodání zboží zůstává zachováno. To neplatí, pokud důvodem odepření převzetí zásilky je odstoupení kupujícího od smlouvy nebo poškození zásilky nebo zboží při dodání.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená na objednávce jako fakturační adresa, pokud kupující neuvede zvláštní adresu na doručení, v tom případě je místem dodání tato adresa na doručení. V případě osobního odběru je místem dodání: Družba 1176, Brumov- Bylnice. Spolu se zbožím je zákazníkovi doručena faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty, které jsou potřebné pro užívání objednaného zboží, resp. zboží.

Článek V.

Převod vlastnického práva

1.Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce. V tomto okamžiku přechází na kupujícího i nebezpečí nahodilé zkázy zboží.

Článek VI.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

1.Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

1.Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

1.Spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, zasláním na kontaktní údaje prodávajícího, trvanlivým nosičem se pro účely tohoto zákona rozumí prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo prodávajícímu uchovat jemu adresované informace způsobem umožňujícím jejich použití v budoucnu na časové období odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje nezměněny reprodukování uložených informací, zejména papír, e-mail, USB klíč, CD, DVD, paměťová karta, pevný disk počítače. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož znění naleznete zde.

1.Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

1.Odstoupením se smlouva ruší od začátku, každá strana je povinna vrátit vše, co na základě smlouvy uzavřené na dálku od druhé strany přijala, tj prodávající platby, které přijal od kupujícího a kupující zboží, včetně příslušenství, dokladů potřebných k užívání zboží.

1.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo jej předat prodávajícímu osobně v sídle prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

1.Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

1.Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

1.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné (dále platba za zboží ").

1.Prodávající je povinen vrátit platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Spotřebitel si mohou vybrat jiný způsob vrácení platby za zboží při uplatnění odstoupení v rámci formuláře.

1.Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Čl. VII
Poučení o právu na uplatnění odpovědnosti za vady a reklamační řád

1.Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

1.Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Jednotlivé zboží může mít uvedeno při popisu jeho vlastností na www.farmarik.sk kratší dobu životnosti jako je záruční doba ohledem na jeho vlastnosti a způsob použití.

1.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud má zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

1.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

1.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

1.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

1.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

1.Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

1.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

1.Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

1.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, a také o provedení opravy a o době jejího trvání.

1.Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

1.Spotřebitel je povinen vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Při převzetí zboží od dopravce kupující potvrzuje převzetí zboží a neporušenost obalu, protože zboží se může při přepravě poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce, v případě osobního odběru v přítomnosti prodávajícího. Vaším podpisem kurýrovi potvrzujete, že obal nebyl nepoškozený.

1.Spotřebitel může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího nebo kterékoliv provozovně prodávajícího, nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. Reklamací uplatňuje spotřebitel nároky z odpovědnosti za vady zboží. Spotřebitel vytýká konkrétní vady zboží nebo popíše to jak se vady projevují. Z obsahu reklamace nebo dokladů, které k ní přiloží musí být zjevné jakého zboží se týkají jakož i skutečnost, že vadu uplatňuje v rámci záruční doby. Reklamovat lze pouze zboží, které zakoupil spotřebitel u prodávajícího. Za tímto účelem předloží kupující prodávajícímu doklad o koupi nebo záruční list nebo prokáže zachování lhůty pro uplatnění odpovědnosti za vady jiným jednoznačným způsobem (např. Dokladem o převzetí zboží).

15.Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které vznikly:
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, jinou osobou nebo náhodou po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího
- nesprávným zacházením se zbožím, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití nebo jak vyplývá z jejího obvyklého použití
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí
- chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží dle návodu
- zanedbáním péče a údržby o zboží
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním, tj například použitím ne na domácí potřebu ale na podnikatelskou činnost - používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek
- běžným opotřebením zboží, které vyplývá z používání a vlastností zboží –
po uplynutí záruční doby nebo životnosti výrobku
1.Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec poučí spotřebitele o jeho právech podle § 622 a 623 občanského zákoníku, na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

1.Lhůta pro vyřízení reklamace plyne od momentu, kdy byly vady řádně vytčené a v případě, že se reklamují vady zboží je třeba k uplatnění reklamace předložit prodávajícímu zboží za účelem kontroly stavu zboží a vytýkané vady. Zboží je možné doručit osobně: Družba 1176, Brumov- Bylnice nebo doručit poštou na adresu Družba 1176, Brumov- Bylnice. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet v případě, že je třeba přezkoumat zboží až okamžikem, kdy bylo zboží prodávajícímu doručen.

1.Vyřízení reklamace je ukončení reklamačního řízení:
- předáním opraveného zboží,
- výměnou zboží,
- vrácením kupní ceny zboží,
- vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
- písemná výzva k převzetí plnění nebo
- její odůvodněné zamítnutí

1.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

1.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

1.Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem obchodu a prumyslu České republiky https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Návrh na zahájení alternativního řešení sporu lze podat i prostřednictvím platformy pro alternativní řešení sporů http: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek VIII.
1.Závěrečná ustanovení Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky. Na právní vztah založený kupní smlouvou se vztahují všeobecné obchodní a reklamační podmínky, které byly účinné v době uzavření kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

1.Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami jakož i reklamačními podmínkami.
2.Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti a jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

1. V ostatních otázkách, které nejsou upraveny v těchto všeobecných obchodních a reklamačních podmínkách se smluvní vztah řídí podle příslušných ustanovení především zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů znění pozdějších předpisů.
1.Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.
Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat