Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Obecná ustanovení
Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při jejím převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Vlastnické právo koupené věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží. Při samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnického práva ke koupené věci okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží.
Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat jeho množství, kvalitu a balení a neprodleně (bez zbytečného odkladu) oznámit prodejci případné nedostatky. (§599 OZ)
Záruka se vztahuje pouze na produkt uvedený na dodacím listě a faktuře a týká se všech vad zjištěných v záruční době způsobených chybou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje na skryté vady na předmětu dodávky, ale nevztahuje se na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na zboží po jeho předání kupujícímu nebo jeho zástupci. Následné poškození povrchu předmětu dodávky škrábnutím apod. se nepovažuje za skrytou vadu. (§ 619 OZ)
Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy, zničení a poškození věci.

II. Lhůty pro uplatnění reklamace
Záruka na zboží je 24 měsíců. Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím (§ 621 občanského zákoníku dále jen "OZ"). Záruční doba se vztahuje i na výrobky prodávané ve výprodejích, či se slevou. Pokud je však poskyt-nuta sleva na určitou vadu, tuto vadu pak nelze reklamovat. (§ 619 OZ)
Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití (expirační doba), záruční lhůta neskončí před uplynutím této lhůty.
Pokud se na prodávané zboží vztahuje záruční lhůta delší než 24 měsíců je prodá-jící povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční lhůty. V záručním listu jsou podmínky a rozsah této záruky.
Práva z odpovědnosti za vady musí kupující uplatnit v záruční lhůtě, jinak tato práva zanikají.

III. Ztráta nároku na nároky ze záruky
Nároky plynoucí ze záruky zanikají, jestliže zboží bylo:
poškozen přepravou spotřebitele,
mechanicky poškozen neodbornou manipulací nebo špatným skladováním po převzetí zboží,
zašpiněný a neodborně vyčištěn,
poškozený neodborným zásahem do jeho konstrukce,
znehodnocen nadměrným používáním nebo byl používán k jinému účelu než se běžně používá,
poškozený od domácích zvířat apod ...

IV. Místo uplatnění reklamace
Zjevné vady třeba neprodleně reklamovat v sídle prodávajícího Farmařík Czech, s.r.o, Družba 1176, Brumov-Bylnice, 763 31 (reklamační místo) předlo-žením dokladu o zakoupení a zaplacení zboží. (§ 18 odst. 1 zákona o ochraně spotře-Bite dále jen "ZOS")
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních-ních dní a v odůvodněných případech do 30 dnů od uplatnění reklamace § 18 odst. 4 ZOS cit: "Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. "
Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní (§ 18 odst. 4 ZOS).
V případě reklamace zboží vystaví prodávající reklamační protokol v 2 vyhotovit-ních, 1 vyhotovení obdrží kupující, 1 vyhotovení zůstane prodávajícímu.
Kupující dopraví reklamované zboží na reklamační místo za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace kromě případu, že prodávající se rozhodne posoudit opodstatněnost reklamace jinak.
Reklamace se nevztahuje na přirozené stárnutí a běžné opotřebení výrobku.

V. Neodstranitelné vady
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Pokud jde o neodstranitelnou vadu, při které lze věc používat, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se přihlíží k charakteru vady, stupeň a způsob opotřebení věci, délku používání věci a možnosti jeho dalšího užívání.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.
Tato stránka používá cookies. Vice info